1 ml = 20-25 dps
   5 ml = 1/6 oz
 10 ml = 1/3 oz
 15 ml = 1/2 oz
 30 ml =    1 oz